نوشته‌ها

گوگل فوتوز امکان کنترل بیشتر کاربران بر آلبوم‌ های اشتراکی را فراهم می ‌آوردگوگل فوتوز امکان کنترل بیشتر کاربران بر آلبوم‌ های اشتراکی را فراهم می ‌آورد
گوگل در رقابت با زوم، استفاده از گوگل میت را برای همه کاربران رایگان کرد گوگل در رقابت با زوم، استفاده از گوگل میت را برای همه کاربران رایگان کرد
Google Chrome در صورت سرقت کلمات عبور به کاربران هشدار می ‌دهدGoogle Chrome در صورت سرقت کلمات عبور به کاربران هشدار می ‌دهد