برنامه بیمکه تکمیلی

نرم افزار خدمات تکمیل درمان (برنامه بیمه تکمیلی) شرکت نیدسافت، نرم افزاری است جهت مکانیزه کردن کلیه فرایند ها و عملیات مرتبط با بیمه درمان تکمیلی کارمندان یک سازمان (اعم از ثبت اطلاعات بیمه شدگان و افراد تحت تکفل، ثبت هزینه های درمانی، آنالیز هزینه ها، صدور معرفی نامه های بیمارستانی، پرداخت مبالغ صورت حساب ها و ..)

*مشاهده خدمات بیشتر شرکت نیدسافت

امکانات برای ثبت نام شوندگان در برنامه بیمه تکمیلی

 • ثبت مشخصات بیمه شدگان تحت تکفل و تعیین نسبت خویشاوندی با بیمه شده اصلی
 • ثبت مشخصات فردی بیمه شده
 • معرفی سازمان بیمه گذار، شرکت بیمه گر و نوع استخدام برای بیمه شده گان
 • ثبت شماره حساب بانکی
 • تغییر محل خدمت سرپرست و اعمال ان در کل خانواده (تحت تکفل)
 • جستجو کد محل خدمت و فعال یا غیر فعال نمودن کلی افراد یه محل خدمت
 • نمایش لیست افراد فعال
 • تغییر کد ملی سرپرست و اعمال ان در کل خانواده (تحت تکفل)
 • خروجی اکسل تمامی افراد ثبت شده در بیمه
 • خروج به اکسل بر اساس جستجو
 • محدودیت نسبت به فرد یا شخص جهت آلارم ها و جلوگیری از ثبت
 • امکان ثبت مشخصات کامل بیمه شده اصلی در برنامه بیمه تکمیلی
 • ثبت تاریخ شروع بیمه و پایان بیمه برای شخص بیمه شده
 • ثبت شماره موبایل جهت ارسال پیامک
 • غیر فعال کردن بیمه شده از لیست درطی دوره و ثبت علت حذف
 • تغییر شرکت سرپرست و اعمال ان در کل خانواده (تحت تکفل)
 • فعال نمودن یک جا وضعیت سرپرست و خانواده
 • حذف کلی سرپرست همراه خانواده
 • غیر فعال نمودن یک جا وضعیت سرپرست و خانواده
 • نمایش لیست افراد غیرفعال
 • جستجو کد شرکت و فعال یا غیر فعال نمودن کلی افراد یه شرکت
 • محدودیت نسبت به خانواده
 • برنامه اندروید جهت بیمه شده برای بررسی میزان تائید و واریز و نوتیفیکیشن

امکانات ثبت هزینه های درمانی

 • ایجاد شماره سند اتوماتیک
 • تعیین تاریخ ثبت، تاریخ ترخیص و تاریخ نسخه در اسناد
 • ثبت فاکتورهای هزینه (خسارت و غرامت)
 • ثبت و چاپ معرفی نامه بیمارستانی در قالب های مختلف
 • کنترل سقف هر تعهد و میزان باقی مانده برای بیمه شده در هنگام ثبت فاکتور هزینه
 • ثبت کلیه سندهای پاراکلینیکی و بیمارستانی
 • ثبت نوع خدمت انجام شده در سند های پاراکلینیکی و بیمارستانی
 • ثبت مراکز طرف قرارداد در اسناد
 • ایجاد ثبت های متفاوت برای سازمان خاص (مانند بازنشسته ها)

امکانات گزارشات جدولی

 • گزارش کلی پرداخت به تفکیک مراکز (مراکز طرف قرارداد)
 • گزارش کلی پرداخت به تفکیک محل خدمت
 • گزارش کلی پرداخت به تفکیک خانوار
 • گزارش کلی پرداخت براساس نوع غرامت
 • گزارش کلی پرداخت براساس محل خدمت و نوع غرامت و تاریخ ثبت
 • گزارش کلی پرداخت براساس محل خدمت و نوع غرامت و تاریخ نسخه
 • گزارش کلی پرداخت براساس محل خدمت و تعداد نفر
 • گزارش کلی پرداخت براساس شماره سند
 • گزارش کلی غرامت براساس شماره سند
 • گزارش کلی غرامت براساس شماره سند برای ارسال به بانک
 • گزارش کلی ریزغرامت های پاراکلینیکی
 • گزارش کلی ریز غرامت های بیمارستانی

 • گزارش کلی ریز غرامت های بیمارستانی به تفکیک محل خدمت
 • گزارش کلی ریز هزینه های بیمارستانی
 • گزارش کلی ریز هزینه های بیمارستانی بر اساس محل خدمت
 • گزارش ریز پرداخت معرفی نامه
 • گزارش کلی ریزهزینه های بیمارستانی خانوارها براساس نوع غرامت
 • گزارش ثبت کاربران
 • ریز تغییرات اعضا (اضافه شده) درطول دوره انتخابی
 • گزارش مغایرت گیری بانک
 • آمار کلی اعضا سرپرست خانوار براساس واحد های تابعه
 • آمار کلی اعضا براساس واحدهای تابعه
 • جدول فراوانی تغییرات اعضا در طول دوره انتخابی
 • لیست کلیه اعضا براساس واحد های تابعه

قابلیت های سیستمی

 • قابلیت اجرا تحت شبکه ها
 • قابلیت استفاده همزمان چندین کاربر بدون محدودیت
 • موتور پایگاه داده SQL Server2016

فضای نرم افزار

نرم افزار بیمه تکمیلی
نرم افزار بیمه تکمیلی