نرم افزار پذیرش بیماران نیدسافت و نرم افزار های پیش نیاز

آموزش وقت دهی

آموزش انبارداری

آموزش پذیرش

NeedSoft2019_Setup

Microsoft SQL 2000 Win10

Microsoft SQL 2000 Personal Edition

نرم افزار Anydesk

نرم افزار Supremo