نوشته‌ها

گوگل در رقابت با زوم، استفاده از گوگل میت را برای همه کاربران رایگان کرد گوگل در رقابت با زوم، استفاده از گوگل میت را برای همه کاربران رایگان کرد
Google Chrome در صورت سرقت کلمات عبور به کاربران هشدار می ‌دهدGoogle Chrome در صورت سرقت کلمات عبور به کاربران هشدار می ‌دهد