نوشته‌ها

قابلیت جدید اینستاگرام امکان تبدیل پیچ به فروشگاه را ممکن می‌ کندقابلیت جدید اینستاگرام امکان تبدیل پیچ به فروشگاه را ممکن می‌ کند
ابزار Series به پلتفرم IGTV اینستاگرام برای تولید محتواهای اپیزودیک اضافه شدابزار Series به پلتفرم IGTV اینستاگرام برای تولید محتواهای اپیزودیک اضافه شد
اینستاگرام ابزار اعتبارسنجی ایمیل‌ها را معرفی کرد اینستاگرام ابزار اعتبارسنجی ایمیل‌ها را معرفی کرد