گوگل فوتوز امکان کنترل بیشتر کاربران بر آلبوم‌ های اشتراکی را فراهم می ‌آوردگوگل فوتوز امکان کنترل بیشتر کاربران بر آلبوم‌ های اشتراکی را فراهم می ‌آورد
قابلیت جدید اینستاگرام امکان تبدیل پیچ به فروشگاه را ممکن می‌ کندقابلیت جدید اینستاگرام امکان تبدیل پیچ به فروشگاه را ممکن می‌ کند
مایکروسافت موتور جستجوی پیش ‌فرض کروم را به بینگ تغییر می ‌دهدمایکروسافت موتور جستجوی پیش ‌فرض کروم را به بینگ تغییر می ‌دهد
گوگل در رقابت با زوم، استفاده از گوگل میت را برای همه کاربران رایگان کرد گوگل در رقابت با زوم، استفاده از گوگل میت را برای همه کاربران رایگان کرد
فیسبوک چرا و چگونه پیام‌های صوتی کاربرانش را شنود می‌کردفیسبوک چرا و چگونه پیام‌های صوتی کاربرانش را شنود می‌کرد